top of page

Varför ska du välja oss?

Fördelar och unika egenskaper för Nordiskt Endoskopicentrum


1. Statistik för kvalitet av undersökningar.


För närvarande finns det inget nationellt kvalitetsregister för koloskopier/gastroskopier i Sverige. På Nordiskt Endoskopicentrum jobbar vi med "Endobase" som är ett dokumentations- och statistiksystem. I systemet bokförs hur ofta vi utför en komplett undersökning. Det är tyvärr inte ovanligt att ovana skopister inte lyckas med detta.  Vi dokumenterar dessutom med detta system hur många slemhinneförändringar "polyper" man finner samt av vilken karaktär dessa är. Tjocktarmspolyper är en förstadiet till tjocktarmscancer, genom att upptäcka dessa tidigt och avlägsna kan man minska sjuklighet och dödlighet från denna typ av cancer. Vi kan således ge statistik som visar hur många polyper man finner hos oss och åtgärdar, detta är en stark kvalitetsmarkör. Övrigt som registreras är patientens smärtupplevelse samt spårbarhet på hur våra instrument diskats och torkats (av vem och när). Detta är unikt för en privatklinik. Vad detta ger patienterna, är en klinik som kan påvisa kvaliteten vad gäller hur väl undersökningarna utförts samt hur hygienrutinerna följs. Patienterna kan vara trygga i att man har en vårdgivare som ger (och kan påvisa att man gör det) god och säker vård enligt nationella riktlinjer.

2. Utrustning i toppklass


På Nordiskt Endoskopicentrum används den mest moderna utrustningen som finns att tillgå på marknaden. Vi har t.ex. Scope-Guide som är en navigationsutrustning som medför att undersökningarna underlättas, eftersom man ser hur instrumentet ligger i tarmen. Detta medför mindre smärtsamma undersökningar för patienten samt att skopisten har högre chans att nå där man ska. Detta i sin tur innebär att man har högre sannolikhet för att genomföra en komplett undersökning och då hitta de polyper som bör hittas. Patienter får alltså både mindre smärtsamma samt mer säkra och kompletta undersökningar.

Vi har instrument som har inbyggd teknologi som medför mindre smärtsamma undersökningar. Detta genom att instrumenten har flera olika tekniska fördelar som hjälper skopisten vid intubering av tarmen. Det är även självklart för oss att använda koldioxidinsufflator, vilket medför avsevärt mindre smärta för patienten. Moderna endoskop i kombination med koldioxidisufflator ger mindre smärtsamma undersökningar.

Vårt diskrum har all utrustning som krävs enligt nationella (och internationella) riktlinjer. Vi har torkskåp (inte alla, varken landstingssjukhus eller privata aktöre, har detta) och diskmaskiner som är av absolut toppklass. Allt är dessutom sammankopplat med statistiksystemet Endobase och vi har därmed full spårbarhet på all utrustning som använts. För patienten innebär detta att man får säker och god vård med maximal hygienisk standard.

3. Rätt personer på rätt plats


Vi har två mycket duktiga skopister som besitter kunskaper som är långt mer avancerad än de flesta andra kliniker. De är långt framme vad gäller att hantera endoskop och är även instruktörer i  utbildning för andra skopister i ämnet. De är två av väldigt få läkare som utför mycket avancerade terapier och håller även i utbildningar av detta. De har mycket goda kunskaper i bedömning av polyper och vävnad och kan därför ge säker och god vård enligt evidensbaserad praxis. Med andra ord, ge rätt behandling vid rätt tillfälle. Nordiskt Endoskopicentrum kompletterar den medicinska kompetensen med en assistent/sjuksköterska som har mycket bred erfarenhet av såväl den tekniska utrustningen som endoskopisk vård och behandling. Vi ger patienter mindre smärtsamma undersökningar samt god och säker vård, enligt den senaste vetenskapen. Patienterna möts av högsta kompetens i alla led och av en mycket stor önskan om att ge dem den absolut bästa vård som finns att tillgå.

bottom of page